Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018

Najvýraznejšou zmenou od 1.5.2018 je zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatky a cez víkendy. Okrem zvýšenia príplatku však Národná rada SR uzákonila aj 13. a 14. platy, a pre zamestnávateľov zaviedla aj ďalšie povinnosti týkajúce sa prijímania nových zamestnancov.

Povinnosť zverejnenia ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch od 1.5.2018

Novela Zákonníka práce zaviedla povinnosť zverejniť ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch. Ak následne dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi minimálne mzdu, ktorú uviedol v pracovnej ponuke.

13. a 14. platy podľa novely Zákonníka práce od 1.5. 2018 sú oslobodené od odvodov a daní

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 prináša úľavy pri vyplácaní 13. a 14. platov zamestnancom. Zamestnávatelia od tohto roku môžu zamestnancom vyplácať letné,  alebo vianočné odmeny, ktoré sú oslobodené od daňovej a odvodovej povinnosti. Tieto daňové a odvodové úľavy budú prebiehať vo viacerých fázach postupne. Vyplácanie 13. a 14. platov je dobrovoľné. Ak ich zamestnávateľ vyplatí, na uplatnenie úľav však musí splniť viacero podmienok:
- 13. a 14. platy musia byť minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
- úľavy možno uplatniť maximálne do výšky 500 €.
-  13. plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti môže zamestnávateľ vyplatiť v kalendárnom mesiaci jún len tým zamestnancom, ktorých zamestnáva aspoň dva roky nepretržite.
-  14. plat  oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti môže zamestnávateľ vyplatiť v kalendárnom mesiaci december len tým zamestnancom, ktorých zamestnáva nepretržite aspoň 4 roky. Podmienkou pre vyplatenie 14. platu je vyplatenie 13. platu. Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi 14. plat v kalendárnom mesiaci december bez toho, aby mu vyplatil aj 13. plat v júni, tento plat bude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti.

Zvýšenie príplatkoch za prácu v noci, cez sviatky a cez víkendy

Príplatky sa budú zvyšovať v dvoch fázach, prvá fáza je 1. 5. 2018, druhá o rok od 1. 5. 2019. Pre výšku príplatku bude rozhodujúcim zaradenie do rizikovej skupiny a prípadné uplatnenie výnimky zamestnávateľa.

Príplatky za nočnú prácu pre nerizikové povolanie sú od 1.5.2018 vo výške 30%, od 1.5.2018 budú 40%. Pri rizikovým povolaniach to je od 1.5.2018 vo výške 35% a od 1.5.2019 to bude 50%.

Príplatok za prácu vo sviatok je od 1.5.2018 vo výške 100%.

Príplatky za prácu v sobotu sú od 1.5.2018 vo výške 25%, od 1.5.2019 budú 50%.

Príplatky za prácu v nedeľu sú od 1.5.2018 vo výške 50%, od 1.5.2019 budú 100%.