Zmeny u dohodárov v roku 2017

Akú zvoliť formu dohody a ktorá je pre zamestnávateľa výhodnejšia?

Možnosti, ako môže zamestnávateľ zamestnať konkrétneho človeka na vykonávanie určitej práce, sú v zásade dve: pracovný pomer alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Zamestnávatelia často využívajú dohody, predovšetkým z dôvodu, že im dávajú vyššiu flexibilitu. Na druhej strane majú aj svoje obmedzenia. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú tri. Dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorú je možné uplatniť len pri fyzickej osobe, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce, ktoré je možné uzatvárať s akýmikoľvek osobami bez obmedzenia.

Dohodu o pracovnej činnosti
Podľa Zákonníka práce sa má dohoda o pracovnej činnosti používať na prácu vymedzenú druhom práce Uzatváraná dohoda o pracovnej činnosti musí podľa Zákonníka práce povinne obsahovať dohodnutú prácu, dohodnutú odmenu za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára. Obmedzením dohody o pracovnej činnosti je, že na základe nej možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohody o pracovnej činnosti sa môžu uzatvoriť len na dobu určitú, ktorá nesmie prekročiť 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je možné s tým istým zamestnancom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rovnakým obsahom na ďalších 12 mesiacov a takto ju obnovovať. Dohodu o pracovnej činnosti je možné okamžite skončiť len v prípade, kedy možno okamžite skončiť trvalý pracovný pomer. Spôsob skončenia dohody o pracovnej činnosti je možné si dohodnúť aj v samotnej dohode. V opačnom prípade je možné ukončiť dohodu o pracovnej činnosti k dátumu, ktorý bude výsledkom dohody zamestnávateľa a zamestnanca. Jednostranne bez uvedenia dôvodu môže dohodu o pracovnej činnosti vypovedať tak zamestnávateľ aj zamestnávateľ. Výpovedná doba je v tomto prípade 15 dní a začína plynúť dňom, v ktorom sa písomná výpoveď druhej strane doručila. V roku 2017 tak musí zamestnávateľ dohodárom poskytovať mzdu minimálne vo výške 2,50 eura na hodinu. V prípade dohody o pracovnej činnosti musí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Dohodu o vykonaní práce
Podľa Zákonníka práce musí byť dohoda o vykonaní práce uzatvorená deň pred dňom začatia výkonu práce. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Dohoda o vykonaní práce môže byť uzatvorená len na prácu alebo pracovnú úlohu, ktorej rozsah nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Ak by chcel zamestnávateľ na základe dohody o vykonaní práce zadať pre zamestnanca pracovnú úlohu, ktorej rozsah si bude vyžadovať viac ako 350 hodín v kalendárnom roku, nesmie na to v tom istom roku uzatvoriť ďalšiu dohodu o vykonaní práce. Zamestnávateľ môže od dohody o vykonaní práce odstúpiť vtedy, ak zamestnanec pracovnú úlohu nevykonal v dohodnutej dobe. Zamestnanec môže od dohody o vykonaní práce odstúpiť vtedy, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky. V prípade takejto výpovede je zamestnávateľ povinný zamestnancovi nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Ďalšou možnosťou ukončenia dohody o vykonaní práce je, že sa na jej ukončení zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú. V roku 2017 tak musí zamestnávateľ dohodárom poskytovať mzdu minimálne vo výške 2,50 eura na hodinu. Ak ide o dohodu o vykonaní práce, má zamestnávateľ povinnosť zamestnancovi vyplatiť mzdu až po dokončení a odovzdaní práce, čo môže byť aj o niekoľko mesiacov neskôr. V prípade, že sa na tom zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže byť mzda v prípade dohody vyplácaná aj priebežne, napríklad po vykonaní niektorej časti pracovnej úlohy. Ak je mzda pri dohode o vykonaní práce vyplácaná nepravidelne neplatí sa z nej nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti spolu vo výške 2,40 % z hrubej mzdy. V takomto prípade potom zamestnávateľ za zamestnanca s dohodou o vykonaní práce pri nepravidelnom príjme zaplatí zdravotné odvody vo výške 10 % a sociálne odvody vo výške 22,80 % z hrubej mzdy. Ak je ale mzda pri dohode o vykonaní práce vyplácaná pravidelne každý mesiac, platia sa z nej zdravotné odvody vo výške 10 % a sociálne odvody vo výške 25,20 % z jeho hrubej mzdy.

Zmeny od 1.5.2017
Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30.4.2017 pracuje na základe pracovnej zmluvy, môže túto zárobkovú činnosť vykonávať najdlhšie do 30.6.2017, inak bude z evidencie vyradený.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30.4.2017 pracuje na základe dohody, alebo ak bude pracovať na základe dohody aj po 1.5.2017, je povinný do 9. mája predložiť úradu kópiu tejto dohody, inak bude z evidencie vyradený. Uzatváranie dohôd sa nemení pri osobách, ktoré nie sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie: trvanie dohody bude aj naďalej možné najviac 1 rok, opätovné uzatvorenie dohody nie je zakázané a výška príjmu z takejto dohody  nie je obmedzená.
Uchádzač o zamestnanie nebude môcť mať uzatvorených viacero dohôd, a to ani s rovnakým zamestnávateľom, ani s viacerými zamestnávateľmi.