Zdaňovanie príjmov podľa autorského zákona

Z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a z príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa od 1.1.2016 daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Zrážková daň v jednotnej výške 19 % sa neuplatní, a príjemca odmeny ju zdaní daňou z príjmov fyzických osôb cez daňové priznanie

Daň zrážkou sa nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane o nevyberaní dane zrážkou. Takúto dohodu je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou je platiteľ dane povinný podať na predpísanom tlačive.

Platiteľ dane oznamuje správcovi dane uzatvorenie dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou v tom prípade, ak v príslušnom kalendárnom roku došlo aj k výplate, poukázaniu, alebo k pripísaniu úhrady v prospech autora a z tohto vyplateného príjmu nebola daň vybratá zrážkou z dôvodu vopred uzatvorenej písomnej dohody s autorom.

Ak platiteľ dane uzatvoril v roku 2019 písomnú dohodu s autorom o nevyberaní dane zrážkou, pričom k výplate, poukázaniu, alebo k pripísaniu úhrady autorovi dôjde až v roku 2020, potom povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom vznikne platiteľovi dane až v lehote do 31.1.2021.

Ak platiteľ dane uzatvoril v roku 2019 s autorom písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou, ktorá sa vzťahuje jednak na príjmy vyplatené v roku 2019, ale aj na príjmy vyplatené v roku 2020, potom platiteľovi dane vzniká povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody iba raz, a to v lehote do 31.1.2020.

Zrážková daň sa uplatní v jednotnej výške 19 %, pričom pravidlá zdanenia sú nasledovné:

- zdanenie zrážkovou daňou sa uplatní, len ak nebude uzatvorená dohoda autora s platiteľom o neuplatnení zrážkovej dane

- príjem sa pred uplatnením zrážkovej dane [podľa § 43 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov] zníži o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov – povinný príspevok do Literárneho fondu, Fondu výtvarných umení a Hudobného fondu.

- príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní.

- nie je možné uplatniť daňové výdavky.

- nevznikne právo na vykázanie daňovej straty.

- nie je možné odpočítavať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

- nie je možné uplatniť nezdaniteľné častí základu dane.

- nie je možné uplatniť právo na daňový bonus.