Zdaňovanie podielov na zisku v SR v rokoch 2004 - 2018

Základná zásada, na ktorej bol postavený Zákon o dani z príjmov, je zásada jediného priameho zdanenia. V zmysle tejto zásady predmetom dane z príjmov už nemajú byť príjmy, ktoré už raz predmetom zdanenia boli. Ako príklad takýchto príjmov sú vyplatené podiely na zisku po zdanení a dividendy.

2004 - 2010

Od 1. 1. 2004 nie je predmetom dane z príjmov podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Ak valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení zisku po zdanení spoločníkom, bude im vyplatená celá suma.

2011

 Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2011 sa platí zdravotné poistenie v sadzbe 10% alebo 5 %. Oslobodenie od platenia odvodov je 329,07 € .Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné je vo výške 26 802,- €.

2012

Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2012 sa platí zdravotné poistenie v sadzbe 10% alebo 5 %. Oslobodenie od platenia odvodov je 339,89 € .Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné je vo výške 27 684,- €.

2013

Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa platí zdravotné poistenie v sadzbe 14%. Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné je vo výške 47 160,- €.

2014

Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa platí zdravotné poistenie v sadzbe 14%. Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné je vo výške 48 300,- €.

2015

Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa platí zdravotné poistenie v sadzbe 14%. Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné je vo výške 49 440,- €.

2016

Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2016 sa platí zdravotné poistenie v sadzbe 14%. Maximálna suma, z ktorej sa platí poistné je vo výške 51 480,- €.

2017

Z vyplatených podielov na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2017 sa uskutočňuje zrážka dane v sadzbe 7 %. Zdravotné odvody sa už neplatia a nie je ani vymedzená maximálna suma pre zdaňovanie. Príjemca dividend nebude mať v tomto prípade žiadne daňové povinnosti. V prípade ak sa vyplácajú dividendy zahraničnej osobe - rezidentovi zmluvného štátu platí rovnaká 7 % sadzba zrážkovej dane. V prípade ak sa vyplácajú dividendy zahraničnej osobe - rezidentovi nezmluvného štátu platí zvýšená 35 % sadzba zrážkovej dane. V prípade ak sa vyplácajú dividendy právnickej osobe zo SR, daň sa nezráža.  V prípade ak sa vyplácajú dividendy právnickej osobe - rezidentovi zmluvného štátu, daň sa zráža podľa konkrétnej zmluvy.  V prípade ak sa vyplácajú dividendy právnickej osobe - rezidentovi nezmluvného štátu, platí zvýšená 35 % sadza.