Zamestnanec alebo SZČO?

V prípade ak pre Vás pracujú ďalšie osoby mali by ste si dať pozor na charakteristiku ich postavenia voči Vám. Za závislú prácu sa považuje práca, ktorá vykazuje všetky nasledovné atribúty...

 • prácu vykonáva zamestnanec osobne,
 • zamestnanec prácu vykonáva podľa pokynov zamestnávateľa,
 • prácu zamestnanec vykonáva v mene zamestnávateľa, prácou vytvorené produkty alebo služby majú "meno" (označenie výrobcu) zamestnávateľa,
 • za prácu zamestnanec dostáva od zamestnávateľa mzdu (práca v pracovnom pomere) alebo odmenu (práca na dohodu),
 • zamestnanec má určený pracovný čas,
 • náklady, potrebné na vykonanie práce, sú nákladmi zamestnávateľa (napr. nákup materiálov, spotreba energií, financovanie priestorov, údržby, réžie...),
 • prácu zamestnanec vykonáva výrobnými prostriedkami zamestnávateľa,
 • konečná zodpovednosť na výsledku je na zamestnávateľovi, napr. prípadné reklamácie chybného tovaru alebo služby zo strany odberateľa rieši zamestnávateľ,
 • práca pozostáva prevažne z opakovania určených činností. Ak práca nevykazuje čo len jediný z vymenovaných atribútov, nemožno ju považovať za závislú prácu. Ak práca nie je závislou prácou, nepatrí do pôsobnosti Zákonníka práce. Závislou prácou nie je napríklad práca:
 • ktorú pracovník vykoná nie osobne ale prostredníctvom ďalších osôb - a to buď svojich zamestnancov, svojich rodinných príslušníkov alebo iných fyzických alebo právnických osôb na základe zmluvných občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov,
 • ktorá je samostatnou a pracovník pri nej v žiadnom prípade nedostáva pokyny od zamestnávateľa - zadávateľa,
 • ktorú pracovník vykonáva vo vlastnom mene, pod vlastnou "značkou" a výsledný produkt alebo služba je dostupná aj pre iných prípadných odberateľov (zákazníkov),
 • ktorú pracovník vykonáva bez určeného pracovného času, napr. ak sa obe strany dohodnú na dodávke určitých služieb s uvedením termínu, dokedy má byť služba vykonaná (odovzdaná) bez stanovenia denného harmonogramu a pod.,
 • pri ktorej pracovník používa vlastné pracovné prostriedky, kedy pracovník vo svojom mene a na vlastné náklady nakupuje potrebné vstupy - materiály, služby atď.
 • kedy pracovník pracuje vo vlastných priestoroch alebo prenajatých priestoroch, kedy prenájom a ostatné náklady súvisiace s výrobnými priestormi sú jeho nákladom.
 • Ak sa práca vykonáva na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (tzv. nepomenovaná zmluva podľa § 51, príkazná zmluva, zmluva o dielo a pod.) alebo Obchodného zákonníka (mandátna zmluva a ďalšie zmluvy medzi podnikateľmi) - nejde o závislú prácu. Inými slovami, ak osoba, ktorá má živnosť, vykonáva pre inú fyzickú alebo právnickú osobu nejakú prácu na základe svojej živnosti a tieto osoby majú medzi sebou uzavretú zmluvu podľa Obchodného zákonníka, tak nejde o závislú prácu. V praxi však bude dôležité posúdenie, či práca (činnosť), ktorú takto živnostník vykonáva, nesie všetky príznaky práce na živnosť vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.