Technické zhodnotenie alebo oprava majetku

Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíva v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia, rozšírenie príslušenstva. Pri rozlíšení technického zhodnotenia od opráv je potrebné vychádzať z jednotlivých ustanovení stavebného zákona, ktorými sa vymedzujú udržiavacie práce, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie.

Technické zhodnotenie majetku

- technickým zhodnotením majetku sú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom majetku 1 700 € v úhrne. Za technické zhodnotenie majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny majetku. Technickým zhodnotením budovy sú napr.: výmena dverí za nové dvere, inštalácia mreží na okná, zateplenie budovy, zateplenie strechy, zmena tvaru strechy atď

Rekonštrukcia majetku

- rekonštrukciou sú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

Oprava majetku

- opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie majetku za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady. Opravami majetku sú napr.: oprava strechy, fasády, výmena odkvapových rúr a žľabov, výmena okien bez zmeny technických parametrov, maliarske a natieračské práce, oprava a výmena podlahových krytín. výmena starých poškodených drevených okien za nové pri dodržaní pôvodných rozmerov, výmena starých nefunkčných radiátorov za nové i s novým rebrovaním, opravy podláh a dlažieb.

Modernizácia majetku

- modernizáciou je rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.