Sú pre Vás finančné analýzy dôležité?

V prípade ak ste spoločnosť, ktorá chce vedieť o sebe viac, je potrebné sledovať ekonomické a finančné analýzy podniku

Likvidita
schopnosť firmy premeniť majetok na peniaze, z ktorých je možné uhradiť záväzky. Likvidita (krátkodobá) znamená predovšetkým schopnosť firmy predať zásoby, zinkasovať pohľadávky z obchodného styku a ostatné krátkodobé pohľadávky a prípadne mať dostatočnú hotovosť na bankových účtoch v okamihu, keď máte uhradiť vaše krátkodobé záväzky. Spoločnosť je likvidná, ak má peniaze na včasnú úhradu svojich krátkodobých záväzkov - nedochádza k omeškaniu v platbách veriteľom. Príliš vysoká likvidita je spravidla sprevádzaná vysokým vlastným kapitálom a je často spájaná s konzervatívnym prístupom. Naopak príliš nízka likvidita využíva na financovanie cudzie zdroje.

Aktivita
ukazovateľmi aktivity sledujeme schopnosť podniku využívať majetok. Ako podnik využíva jednotlivé podnikové časti, či disponuje relatívne rozsiahlymi nevyužívané kapacitami, či má podnik dostatok produktívnych aktív. Zrýchľovania obratu majetku je pozitívny trend, pretože znamená pre podniky vyššie tržby. Prehnané zrýchľovanie obratu však môže ohroziť plynulosť výroby i predaja. Ukazovatele viazanosti kapitálu v jednotlivých druhoch majetku - Rýchlosť obratu za obdobie = Tržby (náklady) za obdobie / Stav (priemerný stav) položky aktív.
- Doba obratu = Stav (priemerný stav) položky aktív / Denné tržby (náklady)

Zadĺženosť
ukazovatele zadlženosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Vysoký podiel vlastných zdrojov robí podnik stabilným, nezávislým, pri ich nízkom podiele je naopak podnik labilný. Vlastný kapitál je pre podnik drahší, lebo vlastníci očakávajú väčšie zhodnotenie, ktoré sa vypláca vo forme dividend a z čistého zisku (po odrátaní daní), kde za požičaný kapitál platíte úrok, ktorý sa dáva do nákladov. Aj keď je cudzí kapitál lacnejší, príliš veľký podiel môže ohroziť existenciu podniku.

Rentabilita
patrí medzi pomerné ukazovateľe, ktoré bývajú označované tiež ako ukazovateľe návratnosti alebo výnosnosti. Táto skupina ukazovateľov dáva do pomeru zisk so zdrojmi. Zmyslom ukazovateľov rentability je vyhodnotiť úspešnosť dosahovaných cieľov podniku pri zohľadnení vložených prostriedkov. Ukazovatele vychádzajú zo základného vzťahu: Rentabilita = Zisk / Investovaný kapitál.

Výnosy, náklady, hospodárenie
výnosy sú ukazovateľom finančnej čiastky, ktorú podnik získal zo všetkých svojich činností za určité účtovné obdobie bez ohľadu na to či boli alebo neboli zinkasované.náklady môžeme definovať ako finančné ocenenie spotreby výrobných faktorov, vynaložených podnikom na svoje výkony a ostatné účelovo vynaložené náklady spojené so svojou činnosťou. Náklady vznikajú v okamihu spotreby a výdaje v okamihu úhrady.hospodárenie  je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku. ak prevyšujú výnosy ide o zisk, ak prevyšujú náklady ide o stratu