Spotreba PHL

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL. Zákon ponúka vybrať si jeden z troch možných. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania spotreby PHL. Pri všetkých troch možnostiach je však daňovník povinný preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Výdavky na spotrebu PHL podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade

Pri tomto spôsobe je daňovník povinný viesť evidenciu jázd. Daňovými výdavkami sú v tomto prípade výdavky na spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu PHL. Pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby PHL.

Výdavky na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Pri tomto spôsobe si daňovník môže uplatniť výdavky na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL.

Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL

Pri tomto spôsobe si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky na spotrebu PHL do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník je pritom povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré zistí zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebu PHL daňovník nemusí viesť knihu jázd.