Rok 2018 v číslach

Prehľad kľúčových čísiel na rok 2018 pre oblasť daní, odvodov a miezd. Pre SZČO, firmy aj zamestnávateľov.

SZČO + fyzické osoby

Suma životného minima = 199,48€.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb = 19%, Zvýšená sadzba dane z príjmov = 25%.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka = 3 830,02€.

Daňový bonus na vyživované dieťa = 21,56€. Z ročného pohľadu = 258,72€. Na uplatnenie daňového bonusu musí daňovník dosiahnuť zdaniteľné príjmy vo výške 2 880,-€.

Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník so zdaniteľnými príjmami nad  1 915,01€.

Daň nižšia ako 17,-€ sa neplatí.

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzických osôb platia daňovníci, ktorých daňová povinnosť prekročila 2 500,-€. V prípade ak daňová povinnosť je vyššia ako 16 600,-€ preddavky sa platia mesačne.

Minimálne odvody na zdravotné poistenie SZČO = 63,84€. Minimálny vymeriavací základ pre odvody na zdravotné poistenie je 5 472,-€.

Minimálne odvody na sociálne poistenie SZČO = 151,16€. Maximálne mesačné odvody na sociálne poistenie SZČO  = 2 116,29€. Minimálny vymeriavací základ pre povinnosť platenie odvodov na sociálne poistenie je 5 472,-€.

Výdavky na stravovanie od 5 do 12 hodín = 4,50€. Výdavky na stravovanie od 12 do 18 hodín = 6,70€. Výdavky na stravovanie nad 18 hodín = 10,30€.

Paušálna náhrada pri používaní súkromného vozidla na služobné účely na 1km = 0,183€.

Právnické osoby (s.r.o.)

Sadzba dane z príjmov právnických osôb = 21%.

Sadzba zrážkovej dane = 19%. Pri výplate zákonom určených príjmov, ktoré sa musia zdaniť v SR, zahraničným subjektom z tzv. nezmluvných štátov a daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR platí zrážková daň vo výške 35%.

Sadzba dane z vyplatených podielov na zisku fyzickej osobe = 7%. Pri vyplatených podielov na zisku za roky 2013-2016 sa odvádza poistné v sadzbe 14%. Pri vyplatených podielov na zisku za roky 2011-2012 sa odvádza poistné v sadzbe 10%. Za toto obdobie platí oslobodenie vyplatených podielov do výšky 456,-€. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotne odvody z vyplatených podielov na zisku je vo výške 54 720,-€.

Daňová strata sa odpočítava rovnomerne 1/4.

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnických osôb platia spoločnosti, ktorých daňová povinnosť prekročila 2 500,-€. V prípade ak daňová povinnosť je vyššia ako 16 600,-€ preddavky sa platia mesačne.

Mikro účtovnou jednotkou je spoločnosť s majetkom do 350 000,-€, s čistým obratom do 700 000,-€ a priemerným počtom zamestnancov do 10. Malou účtovnou jednotkou je spoločnosť s majetkom od 350 000,-€ do 4 000 000,-€, s čistým obratom od 700 000,-€ do 8 000 000,-€ a priemerným počtom zamestnancov od 10 do 50. Veľkou účtovnou jednotkou je spoločnosť s majetkom nad 4 000 000,-€, s čistým obratom nad 8 000 000,-€ a priemerným počtom zamestnancov nad 50. Podmienkou je aby spoločnosť neprekročila aspoň dve z troch uvedených kritérií.

Zamestnanci a zamestnávatelia

Mesačné nezdaniteľná časť základu dane na zamestnanca = 319,17€.

Daňový bonus na vyživované dieťa = 21,56€. Na uplatnenie daňového bonusu musí zamestnanec dosiahnuť hrubú mzdu v minimálnej výške 240,-€.

Odvodová výnimka pre študentov strednej alebo vysokej školy, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študenta do výšky hrubej mzdy 200,-€. Odvodová výnimka pre dôchodcov, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce  alebo dohody o pracovnej činnosti do výšky hrubej mzdy 200,-€.

Minimálna hrubá mzda zamestnancov = 480,-€. Minimálna hodinová mzda zamestnancov = 2,759€.

Minimálna hodnota str.lístka pre zamestnancov = 3,38€.

Výdavky na cestovné náhrady zamestnancov od 5 do 12 hodín = 4,50€. Výdavky na cestovné náhrady zamestnancovod 12 do 18 hodín = 6,70€. Výdavky na cestovné náhrady zamestnancov nad 18 hodín = 10,30€.

Maximálny vymeriavací základ pre nemocenské dávky na deň = 59,9672€.

Minimálny príplatok za nočnú prácu zamestnanca = 0,5518€. Minimálny príplatok za prácu zamestnanca cez sviatok = 50%.

Maximálna hrubá mzda zamestnancov pracujúcich na dohodu a súčasne evidovaných na úrade práce = 199,48€. Doba práce na dohodu počas roka bez vyradenia z evidencie je maximálne 40 kalendárnych dní.

Limit zodpovednosti za spôsobenú škodu zamestnanca z nedbanlivosti = 4 násobok priemernej hrubej mzdy. Pri zverených hodnotách a predmetoch u zamestnanca nie je limit náhrady za škody.

Základná postihnuteľná suma pre výpočet exekučných zrážok = 199,48€. Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu pre výpočet exekučných zrážok = 49,87€.

Platitelia DPH

Základná sadzba DPH = 20%. Znížená sadzba DPH = 10%.

Limit obratu dosiahnutého za posledných 12 mesiacov pre povinnú registráciu DPH = 49 790,-€.

Limit obratu pre nákup tovarov z krajín EU bez registrácie na DPH = 14 000,-€.

Limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatej platby = 100 000,-€

Limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu = 50 000,-€