Registrácia pri nadobudnutí tovaru alebo služby z iného členského štátu

Pri nadobudnutí tovaru alebo služieb z iného členského štátu je potrebné sledovať povinnosť registrácie pre DPH

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu podľa § 7 zákona o DPH vzniká:

- ak hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur.

- do hodnoty 14 000 eur sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený.

- do hodnoty sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

- nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu prijatia alebo dodania služby z/do iného členského štátu podľa § 7a zákona o DPH vzniká:

- ak dodáva službu osobe z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods.  1 zákona o DPH je v členskom štáte, kde má príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby

- ak prijíma službu od osoby z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je v tuzemsku a povinnosť platiť DPH zo služby má slovenský príjemca služby.
Hodnota prijatých resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca, t.j. zdaniteľná osoba sa v zmysle vyššie uvedeného musí registrovať pred prvým prijatím alebo prvým poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby.

- medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria sprostredkovateľské služby, preprava tovaru+doplnkové služby, ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku, reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, pridelenie zamestnancov, služby dodávané elektronickými prostriedkami.