Podnikanie trénerov, inštruktorov športu, športových odborníkov

1. januára 2017 pribudli ďalšie zmeny schválené novelou Zákona o športe koncom roka 2016. Mnoho trénerov či inštruktorov skupinových cvičení dodnes zmenám nerozumie, dokonca mnohí netušia, že po novom sa ich podnikateľská činnosť radí pod obsah činnosti vykonávanej tzv. športovým odborníkom.

- Športoví odborníci, t.j. tréneri či športoví inštruktori už živnostenské oprávnenie nepotrebujú
Do 31. decembra 2015 bol tréner či inštruktor skupinových cvičení živnostníkom, t. j. vykonával svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, konkrétne ako viazanú živnosť. Za preukaz spôsobilosti na získanie oprávnenia na prevádzkovanie tejto viazanej živnosti bol ustanovený doklad o získanej odbornej spôsobilosti. Tréner bol povinný pri ohlásení viazanej živnosti živnostenskému úradu preukázať získanie odbornej spôsobilosti buď vzdelávaním v akreditovanom vzdelávacom zariadení, alebo vyštudovaním príslušného odboru na strednej, resp. vysokej škole.

- Živnostenské oprávnenia vydané športovým odborníkom pred 1.1.2016 budú platiť najviac 5 rokov
Od 1. januára 2016 však činnosť športového odborníka už výslovne nie je živnosťou. Podľa prechodných ustanovení však živnostenské oprávnenia získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. T. j. najdlhšie na dobu do 31. decembra 2021, nakoľko platnosť každého osvedčenia je najdlhšie 5 rokov.

- Oprávnenie podnikať vzniká až zápisom do registra športových odborníkov a oznámením ministerstvu
Od 1. januára 2016 vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka až momentom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Do tohto registra sa zapisujú dve skupiny osôb: Tréneri či inštruktori skupinových športov, ktorí začali svoju činnosť vykonávať po 1. januári 2016, a teda sú povinní zapísať sa do registra fyzických osôb. Tréneri či inštruktori skupinových športov, ktorí prevádzkovali viazanú živnosť do 31.12.2015 a zároveň získali odbornú spôsobilosť vyštudovaním príslušného odboru na strednej, resp. vysokej škole a na základe takto preukázaného vzdelania prevádzkovali viazanú živnosť. Živnosti tejto skupiny trénerov zanikli k 31. decembru 2015 a sú povinní sa registrovať, ak od akéhokoľvek dátumu počnúc 1. januárom 2016 chcú vykonávať činnosť trénera. Výnimkou je skupina živnostníkov, ktorí vykonávali činnosť trénerov či inštruktorov skupinových športov na základe absolvovania vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení. Pre túto skupinu športových odborníkov platí prechodné obdobie a ich živnosť zaniká až zánikom platnosti dokladu o odbornej spôsobilosti, ak budú chcieť vo svojej činnosti pokračovať.

- Športových odborníkov (trénerov či inštruktorov) eviduje Slovenský športový portál
Slovenský športový portál vytvára akýsi "živnostenský" register osôb vykonávajúcich zárobkovú činnosť v športe. O zápis do registra je potrebné požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to vyplnením žiadosti a predložením ďalších dokladov (osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Zápis do registra fyzických osôb v športe  neoprávňuje športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Od 1. januára 2017 je právna úprava doplnená a treba rozlišovať medzi:oprávnením na výkon činnosti športového odborníka, oprávnením na podnikanie športového odborníka. Zápisom do registra športových odborníkov tréner získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka v pracovnoprávnom vzťahu, či ako dobrovoľník a bez zmluvy. Na oprávnenie podnikať je potrebná navyše žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie na ministerstvo – tzv. oznámenie údajov podľa § 106b zákona o športe (§ 6 ods. 4 zákona o športe). Žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Ak chce športový odborník podnikať, musí ministerstvu oznámiť údaje elektronicky ako aj písomne. Prílohou písomnej žiadosti je Potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe, s tým, že ho vydá športovému odborníkovi športová organizácia alebo ministerstvo školstva. Ak sa tréner či inštruktor registroval sám na ministerstve, tak dostal v okamihu zápisu automatický e-mail o tom, že bol zapísaný a tento e-mail plní funkciu potrebného Potvrdenia o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb.

- Preukazovanie odbornej spôsobilosti trénerov a inštruktorov skupinových športov
Do konca roka 2015 sa za získanie odbornej spôsobilosti na základe vyhlášky o vzdelávaní v športe považovalo buď úspešné absolvovanie vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení, alebo vyštudovanie príslušného odboru na stredne, resp. vysokej škole, s tým, že ho vykonávali vzdelávacie zariadenia, ktoré mali na túto činnosť vydané potvrdenie o akreditácii ministerstvom alebo vysoké školy. Od 1. januára 2016 sa tieto kritériá výrazne sprísnili a zároveň sa rozlišujú osobitné kritériá odbornej spôsobilosti pre trénera, inštruktora športu a iného športového odborníka. Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti trénera poskytuje po novom už len vysoká škola so študijnými programami v študijnom odbore šport alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ďalej stredná športová škola alebo národný športový zväz v spolupráci s fakultou uvedenej vysokej školy.

- Povinnosti trénerov či športových inštruktorov voči daňovému úradu a poisťovniam
Na účely zdanenia príjmov z trénerstva do 31. decembra 2015 slúžil § 6 ods. 1 písm. b) tohto zákona, čiže sa tieto príjmy klasifikovali ako príjmy zo živnosti. Od 1. januára 2016 však ide o príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) tohto zákona, konkrétne o tzv. príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu. Povinnosti týkajúce sa platenia odvodov, daní a účtovníctva ostávajú rovnaké. Pre tých, ktorí sa rozhodli podnikať ako športoví odborníci až po 1. januári 2016 platia štandardné povinnosti po absolvovaní zápisu do registra športových odborníkov ako je registrácia na miestne príslušnom daňovom úrade pre daň z príjmu do skončenia mesiaca nasledujúceho po zápise do registra fyzických osôb v športe, oznamovacia povinnosť voči príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa získania oprávnenia na vykonávanie činnosti na účely určenia preddavkov. Od 1. januára 2017 zanikla povinnosť písomne vykázať výšku preddavku na poistné do 8 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné. Začínajúci tréner ani športový odborník nemá voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť v súvislosti so začatím podnikania. Vznik povinnosti každej SZČO platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1. júlu nasledujúceho kalendárneho roka od vzniku oprávnenia na podnikanie.

- Pozastavenie a ukončenie podnikania športového odborníka, trénera či inštruktora
Ak sa športový odborník rozhodne pozastaviť či ukončiť svoje podnikanie, oznamovacia povinnosť mu vzniká voči Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo jednotnému kontaktnému miestu. Pozastavenie či ukončenie podnikania sa ráta odo dňa doručenia príslušného oznámenia, pričom pozastavenie nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky a je možné aj opakovane.