Novela Zákona o službách zamestnanosti

Zmeny u zamestnancov evidovaných v evidencii uchádzačov o zamestnanie

- nezamestnaní, evidovaní na úrade práce, môžu zarobiť mesačne až 100% životného minima(198,09 €)

- nezamestnaní môžu odpracovať maximálne 40 kalendárnych dní za rok

- do tohto obdobia sa nezapočítavajú dohody, ktoré skončili pred 01.05.

- nezamestnaní nemôžu mať viac súbežných dohôd

- nezamestnaní, evidovaní na úrade práce, môžu pracovať výlučne na dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti

- nezamestnaní musia pred začatím dohody predložiť kópiu dohody na úrade práce, inak budú vyradení z evidencie pre nespoluprácu a zaradiť sa späť budú môcť najskôr až po 6 mesiacoch (budú si musieť sami pol roka platiť zdravotné odvody)

- dohody, ktoré boli uzavreté pred 01.05. a pokračujú po 01.05. musia skončiť najneskôr 09.06.

- dohody, ktoré boli uzavreté pred 01.05. a pokračujú aj po 01.05., musia evidovaní nezamestnaní opäť predložiť ich kópiu na úrade práce, inak budú vyradení z evidencie pre nespoluprácu a zaradiť sa späť budú môcť najskôr až po 6 mesiacoch (budú si musieť sami pol roka platiť zdravotné odvody)

- nezamestnaní, ktorí majú uzatvorenú dohodu ešte predtým, ako podajú na  úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sú povinný úradu predložiť kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o  zamestnanie. Ak úrad práce zistí, že si túto povinnosť nesplnili, resp. nesplnil včas, vyradia ich z evidencie

- nezamestnaní nemôžu mať uzatvorenú dohodu u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie na  úrad práce boli v pracovnom pomere

- nezamestnaní nemôžu mať uzatvorenú dohodu u zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce

- nezamestnaní nemôžu mať uzatvorenú dohodu v čase vykonávania absolventskej praxe, dobrovoľníckej služby, menších obecných služieb pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj