Konateľ v s.r.o.

Súčasným trendom je prechod SZČO na s.r.o. Základnou otázkou zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným je ako budú riešiť konateľa jeho odmeny a odvody.

Konateľ v s.r.o. nepoberá žiadnu odmenu za výkon funkcie, konateľ nie je zamestnancom s.r.o.

Konateľ v s.r.o. uzatvorí so spoločnosťou zmluvu o bezplatnom výkone funkcie konateľa, alebo mandátnu zmluvu. V takomto prípade neplynie žiadna odvodová povinnosť do poisťovní.  Konateľ s.r.o. má však povinnosť byť zdravotne poistený ako samoplatca. Konateľ preto mesačne uhrádza odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej zákonom stanovenej výške.

Konateľ  v s.r.o. poberá pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu za výkon svojej funkcie, konateľ nie je zamestnancom s.r.o. 

- Pri pravidelnej odmene konateľ v s.r.o. uzatvorí so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo mandátnu zmluvu. V takomto prípade sa hľadí na konateľa ako na zamestnanca. Zmluvu je dôležité schváliť valným zhromaždením. S.r.o. je povinná uhrádzať do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovej výške príspevok na nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie (17 %), poistenie v nezamestnanosti (1 %) a rezervný fond (4,75 %). Konateľ je povinný uhrádzať do Sociálnej poisťovne nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie (7 %)a  a poistenie v nezamestnanosti (1 %). S.r.o. (10 %) aj konateľ  (4%) sú povinní odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne.

- Pri nepravidelnej odmene konateľ v s.r.o. uzatvorí so spoločnosťou tiež zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo mandátnu zmluvu s nepravidelnou odmenou ( štvrťročná, polročná, ročná).  S.r.o. je  povinná uhrádzať do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovej výške dôchodkové poistenie, vrátane invalidného poistenia ( 17%) a rezervný fond (4,75 %), konateľ je povinný uhrádzať do Sociálnej poisťovne iba dôchodkové poistenie (7 %). S.r.o. (10 %) aj konateľ  (4%) sú povinní odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne. Dôležité upozornenie: Ak konateľ poberá nepravidelnú odmenu (napr. polročnú) a nie je zamestnaný resp. nevykonáva žiadnu činnosť z ktorej odvádza poistné do zdravotnej poisťovne, tak v ostatných mesiacoch sa naňho hľadí  ako na samoplatiteľa. Inak povedané musí platiť aspoň minimálne zdravotné odvody.

Konateľ v s.r.o. je iba zamestnancom s.r.o., nepoberá žiadnu odmenu za výkon funkcie konateľa

Konateľ v s.r.o. uzatvorí so spoločnosťou pracovnú zmluvu. Pri odvodoch konateľa sa postupuje rovnako ako v každom inom zamestnaní. S.r.o. je  povinná za zamestnanca uhrádzať do Sociálnej poisťovne v zákonom stanovej výške príspevok na nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie, vrátane invalidného poistenia (17 %), úrazové poistenie (0,80 %), garančné poistenie (0,25 %), poistenie v nezamestnanosti (1 %) a rezervný fond (4,75 %). Zamestnanec je povinný uhrádzať do Sociálnej poisťovne nemocenské poistenie (1,4 %), dôchodkové poistenie (7 %)  a poistenie v nezamestnanosti (1 %). S.r.o. (10 %) aj zamestnanec (4%) sú povinní odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne.

Konateľ v s.r.o. je zamestnancom s.r.o. a zároveň poberá odmenu za výkon funkcie konateľa

Táto varianta je najmenej používanou. Prechod SZČO na s.r.o. je zvyčajne reakciou na vysoké odvodové zaťaženie. Cieľom je optimalizovať zisk a samozrejme byť zároveň sociálne a zdravotne poistený. V tomto prípade by vznikla odvodová povinnosť na strane s.r.o.aj konateľa opakovane – 2x. Tento variant by teda priniesol zvýšené náklady na odvodové povinnosti.